top of page

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az L & L Sport Kft. ügyfelei részére

Jogszabályi változásokra való figyelemmel 2018. május 25-től módosul az L & L Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Aradi vértanúk tere 7. ,  cégjegyzékszám: 11-06-018573, email címe:  lsport1@t-online.hu, weboldal: www.l-sport.hu, telefonszáma: +36 (34) 336-520,) adatkezelési tájékoztatója.

Az adatok kezelését, feldolgozását és tárolását az L & L Sport Kft., továbbiakban Adatkezelő végzi.

Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.
Adatkezelő a megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő sportszer, sportfelszerelés kereskedelmével és kölcsönzésével foglalkozik.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatba lépő sportszert, sporteszközt kölcsönző (a továbbiakban: Bérlő) kölcsönzési  tevékenységével  összefüggésben tudomására jutott  adatai kezelésével, felhasználásával  kapcsolatosan,  az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával jár el.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

 • Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az Adatkezelő bérbeadási tevékenységének megvalósulásához  elengedhetetlen.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:  a Bérlő  a kölcsönzésnél kifejezetten hozzájárul  az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, tárolásához illetve  azonosításához szükséges  igazolványainak bemutatásához.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 - Bérlő neve, lakcíme,  anyja neve, szem. ig.száma, telefon száma

Az Adatkezelő a Bérlő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

Az Adatkezelő  köteles biztosítani a jelen tájékoztatónak a Bérlők részére az üzletben, vagy az Adatkezelő internetes honlapján való nyilvános elérés lehetőségét.

Az adatok kezelése:

 

A Bérlőnek lehetőséget biztosít az Adatkezelő arra, hogy a róla nyilvántartott adatokat azok őrzési ideje alatt bármikor megismerhesse.

 

A Bérlő  kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. A kérelmezés  az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezhető.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított  legfeljebb 10 napon belül közérthető formában (kérésre írásban) megadja a tájékoztatást, és intézkedik a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az elektronikusan, illetve papír alapon tárolt személyes adatok a bérbeadás megszűnését követő három évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. Az adatok kezelését az Adatkezelő az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti.

A személyes adatok a   bérbeadási cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre, kivéve a rendőrhatóság, bíróság  részére nyújtott adatszolgáltatást.

 

 

Az adatkezelés módja:

 

A számítógépen nyilvántartott adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot készül. A biztonsági másolat készítése folyamatos.

A papíralapú nyilvántartások az illetéktelenek elől elzárva kerülnek elhelyezésre. 

Az irattárolási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartások megszüntetése :

-a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul törölni, a papíralapú, személyes adatokat tartalmazó listákat  égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten kell  megsemmisíteni.

      

Hogyan tehet panaszt?

 1. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz

 1. a) személyesen:
  Az üzletben, nyitvatartási időben
  b) telefonon:
  A +36 (34) 336-520-as számon hétfőtől-péntekig 10-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

2.  Írásbeli panasz

 1. a) személyesen az üzletben
  b) postai úton: L & L Sport Kft., 2800 Tatabánya, Aradi vértanúk tere c) elektronikus levélben: lsport1@t-online.hu

 

Ha a Bérlő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,

Szilágyi E. fasor. 22/C., tel: +3613911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 • Adatvédelmi Biztos Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.

bottom of page